LIETOTĀJA LĪGUMS
Rīga, 2019. gada 20. marts

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.1. Šis Lietošanas līgums (turpmāk tekstā - Līgums) attiecas uz Balta Village vietni, kas atrodas baltavillage.ru, un uz visām attiecīgajām vietnēm, kas saistītas ar www.baltavillage.lv
1.2. Balta Village mājas lapa (turpmāk tekstā - vietne) pieder SIA LatDevelopment.
1.3. Šis Līgums regulē attiecības starp vietnes "Balta Village" administrāciju (turpmāk - vietnes administrācija) un šīs vietnes lietotāju.
1.4. Vietnes administrācija patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pievienot vai dzēst šī Līguma klauzulas, nepaziņojot par to Lietotājam.
1.5. Lietotāja nepārtraukta lietošana nozīmē Līguma piekrišanu un izmaiņas šajā Līgumā.
1.6. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par šī Līguma pārbaudi tajā.

2. TERMINU DEFINĪCIJAS

2.1. Šādiem terminiem šajā Līgumā ir šādas nozīmes:
2.1.1 “Balta Village” ir tīmekļa vietne, kas atrodas uz domēna vārda www.baltavillage.lv, kas darbojas, izmantojot interneta resursus un ar tiem saistītus pakalpojumus.
2.1.2. Vietnē ir informācija par Preces, Pārdevēju, kas ļauj izvēlēties, pasūtīt un (vai) iegādāties Preces.
2.1.3. Vietnes administrēšanas vietne - pilnvarotie darbinieki vietnes vadībā, kas darbojas SIA LatDevelopment vārdā.
2.1.4. Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā - Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve vietnei internetā un izmanto vietni.
2.1.5. Vietnes saturs (turpmāk tekstā - Saturs) - intelektuālās darbības aizsargātie rezultāti, tostarp literāro darbu teksti, to nosaukumi, priekšvārdi, anotācijas, raksti, ilustrācijas, vāki, mūzikas darbi ar tekstu vai bez tā, grafiskais, teksta, fotogrāfiskais, atvasinātais, kompozīta un citi darbi, lietotāja saskarnes, vizuālās saskarnes, preču zīmju nosaukumi, logotipi, datorprogrammas, datu bāzes, kā arī dizains, struktūra, izvēle, koordinācija, izskats, vispārējais stils un atrašanās vieta Saturs tas, kas ir daļa no vietnes un citu intelektuālo īpašumu kopā un / vai atsevišķi ievietoti uz vietas.

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS

3.1. Šī Līguma priekšmets ir nodrošināt Lietotājam piekļuvi Tīmekļa vietnē sniegtajiem Produktiem un pakalpojumiem.
3.1.1. Vietne nodrošina Lietotājam šādus pakalpojumus (pakalpojumus):
• piekļuve elektroniskajam saturam par maksas un bez maksas, ar tiesībām iegādāties (lejupielādēt), apskatīt saturu;
• piekļuve meklēšanas un navigācijas rīkiem;
• nodrošināt Lietotājam iespēju nosūtīt ziņojumus, komentārus, Lietotāju pārskatus, novērtēt saturu;
• piekļuve informācijai par precēm un informācija par preču pirkšanu par samaksu;
• cita veida pakalpojumi (pakalpojumi), kas tiek īstenoti vietņu lapās.
3.1.2. Šis Līgums attiecas uz visiem pašreizējiem (faktiski funkcionējošiem) vietnes pakalpojumiem (pakalpojumiem), kā arī uz turpmākajām izmaiņām un papildpakalpojumiem (pakalpojumiem), kas parādās nākotnē.
3.2. Piekļuve vietnei tiek nodrošināta par samaksu un bez maksas.
3.3. Šis Līgums ir publisks piedāvājums. Piekļūstot vietnei, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pievienojies šim Līgumam.
3.4. Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu reglamentē piemērojamie likumi

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Vietnes administrācijai ir tiesības:
4.1.1. Mainiet vietnes lietošanas noteikumus, kā arī mainiet šīs vietnes saturu. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tiek publicēta Līguma jaunā versija.
4.1.2. Ierobežot piekļuvi vietnei, ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma noteikumus.
4.1.3. Mainīt maksu par piekļuves nodrošināšanu vietnes lietošanai.

4.2. Lietotājs var:
4.2.1. Piekļūstiet vietnes lietošanai pēc reģistrācijas prasībām un maksājumiem.
4.2.2. Izmantot visus Vietnē pieejamos pakalpojumus, kā arī iegādāties jebkādus Vietnē piedāvātos produktus.
4.2.3. Uzdodiet jautājumus, kas saistīti ar vietnes "Kontakti" sadaļas informāciju.
4.2.4. Izmantojiet vietni tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem un veidā, kas nav aizliegti ar likumu.
4.3. Vietnes lietotājs apņemas:
4.3.1. Nodrošināt pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma papildu informāciju, kas ir tieši saistīta ar šī vietnes sniegtajiem pakalpojumiem.
4.3.2. Lietojot vietni, ievērojiet autoru un citu tiesību īpašnieku īpašumtiesības un īpašuma tiesības.
4.3.3. Nelietojiet darbības, kas var tikt uzskatītas par vietnes normālas darbības traucējumiem.
4.3.4. Neizplatiet vietni, izmantojot konfidenciālu un juridiski aizsargātu informāciju par fiziskām vai juridiskām personām.
4.3.5. Izvairieties no darbībām, kas var būt pretrunā ar likumā aizsargātās informācijas konfidencialitāti.
4.3.6. Nelietojiet vietni reklāmas informācijas izplatīšanai, izņemot vietnes administrācijas piekrišanu.
4.3.7. Nelietojiet vietnes pakalpojumus, lai:
4.3.7. 1. nelikumīga satura lejupielāde pārkāpj trešo personu tiesības; veicina vardarbību, nežēlību, naidu un (vai) diskrimināciju rasu, nacionālā, seksuālā, reliģiskā, sociālā ziņā; satur neprecīzu informāciju un (vai) apvainojumus konkrētām personām, organizācijām, iestādēm.
4.3.7. 2. stimuli veikt nelikumīgas darbības, kā arī palīdzība personām, kuru rīcība ir vērsta uz ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu.
4.3.7. 3. nepilngadīgo tiesību pārkāpums un (vai) jebkāda veida kaitējuma nodarīšana tiem.
4.3.7. 4. minoritāšu tiesību pārkāpums.
4.3.7. 5. iepazīstināt sevi ar citu personu vai organizācijas un / vai kopienas pārstāvi bez pietiekamām tiesībām, tostarp šī tiešsaistes veikala darbiniekiem.
4.3.7. 6. maldinoša informācija par jebkura produkta īpašībām un īpašībām, kas iekļautas vietnē esošajā katalogā.
4.3.7. 7. Nepareiza Preču salīdzināšana, kā arī negatīvas attieksmes veidošanās pret personām (kuras) neizmanto noteiktas preces vai šādu personu nosodīšanu.
4.4. Lietotājam ir aizliegts:
4.4.1. Lai piekļūtu, iegūtu, kopētu vai izsekotu vietnes saturu, izmantojiet visas ierīces, programmas, procedūras, algoritmus un metodes, automātiskas ierīces vai līdzvērtīgus manuālus procesus;
4.4.2. Traucēt vietnes pareizai darbībai;
4.4.3. Jebkurā veidā apiet Vietnes navigācijas struktūru, lai iegūtu vai mēģinātu iegūt jebkādu informāciju, dokumentus vai materiālus ar jebkādiem līdzekļiem, kas nav īpaši norādīti šīs vietnes pakalpojumos;
4.4.4. Neatļauta piekļuve Vietnes funkcijām, jebkurām citām ar šo vietni saistītām sistēmām vai tīkliem, kā arī visiem Vietnes piedāvātajiem pakalpojumiem;
4.4.4. Sadaliet drošības vai autentifikācijas sistēmu vietnē vai jebkurā tīklā, kas saistīts ar vietni.
4.4.5. Veiciet apgriezto meklēšanu, izsekojiet vai mēģiniet izsekot informāciju par jebkuru citu vietnes lietotāju.
4.4.6. Izmantot vietni un tās saturu jebkādiem likuma aizliegtiem mērķiem, kā arī rosināt jebkādu nelikumīgu darbību vai citu darbību, kas pārkāpj vietnes vai citu personu tiesības.

5. VIETAS IZMANTOŠANA

5.1. Vietne un Vietnē iekļautais saturs pieder un tiek pārvaldīts vietnes administrācijā.
5.2. Vietnes saturu nedrīkst kopēt, publicēt, reproducēt, pārraidīt vai izplatīt nekādā veidā, kā arī publicēt globālajā interneta tīklā bez iepriekšējas rakstiskas vietnes administrācijas piekrišanas.
5.3. Vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmju tiesībām, kā arī citām tiesībām, kas saistītas ar intelektuālo īpašumu un negodīgu konkurences likumu.
5.4. Lai iegādātos Vietnē piedāvātās preces, var būt nepieciešams izveidot lietotāja kontu.
5.5. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par konta informācijas, tostarp paroles, konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī par visām darbībām, kas tiek veiktas Konta lietotāja vārdā.
5.6. Lietotājam nekavējoties jāpaziņo Vietnes administrācijai par viņa konta vai paroles neatļautu izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu.
5.7. Vietnes administrācijai ir tiesības vienpusēji anulēt lietotāja kontu, ja tas nav lietots vairāk nekā 12 mēnešus pēc kārtas, nepaziņojot par to lietotājam.
5.7. Šis Līgums attiecas uz visiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz preču iegādi un Pakalpojumu sniegšanu Vietnē.
5.8. Tīmekļa vietnē ievietotā informācija nav uzskatāma par izmaiņu šajā Līgumā.
5.9. Vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā, nepaziņojot Lietotājam, veikt izmaiņas Tīmekļa vietnē piedāvāto produktu un pakalpojumu sarakstā, un (vai) cenām, kas piemērojamas šādām precēm to pārdošanai un / vai sniegtajiem pakalpojumiem.

6. ATBILDĪBA

6.1. Vietnes administrācija neatlīdzina jebkādus zaudējumus, kas Lietotājam var rasties tīša vai bezrūpīga šī Līguma noteikumu pārkāpuma gadījumā, kā arī neatļautas piekļuves gadījumā cita lietotāja paziņojumiem.
6.2. Šīs vietnes administrācija nav atbildīga par:
6.2.1. Kavēšanās vai neveiksmes operācijas procesā, kas izriet no nepārvaramas varas, kā arī jebkādas problēmas telekomunikāciju, datoru, elektrības un citās saistītās sistēmās.
6.2.2. Pārvades sistēmu, banku, maksājumu sistēmu un ar viņu darbu saistītu kavējumu darbības.
6.2.3. Vietnes pareiza darbība, ja Lietotājam nav nepieciešamo tehnisko līdzekļu tā izmantošanai, kā arī neuzņemas saistības sniegt lietotājiem šādus līdzekļus.

7. LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMU PĀRBAUDE

7.1. Vietnes administrācija ir tiesīga atklāt jebkādu informāciju, kas iegūta par šīs Vietnes Lietotāju, ja izpaušana ir nepieciešama saistībā ar izmeklēšanu vai sūdzību par Vietnes neatļautu izmantošanu vai lai izveidotu (identificētu) Lietotāju, kas var pārkāpt vietnes administrācijas tiesības vai ietekmēt citu vietņu lietotāju tiesības.
7.2. Vietnes administrācija ir tiesīga atklāt jebkādu informāciju par Lietotāju, kuru tā uzskata par nepieciešamu, lai ievērotu spēkā esošos tiesību aktus vai tiesas lēmumus, nodrošinātu šī Līguma noteikumu ievērošanu, aizsargātu SIA LatDevelopment tiesības, drošību., Lietotāji.
7.3. Vietnes administrācijai ir tiesības atklāt informāciju par Lietotāju, ja spēkā esošie tiesību akti paredz vai atļauj šādu izpaušanu.
7.4. Vietnes administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam izbeigt un (vai) bloķēt piekļuvi vietnei, ja Lietotājs ir pārkāpis šo Līgumu vai citos dokumentos iekļautos Vietnes lietošanas noteikumus, kā arī Lapas izbeigšanas vai tehniskas problēmas vai problēmas dēļ.
7.5. Vietnes administrācija nav atbildīga Lietotājam vai trešajām personām par piekļuves pārtraukšanu vietnei, ja Lietotājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem vai citu dokumentu, kas satur Vietnes lietošanas noteikumus.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

8.1. Ja rodas domstarpības vai strīdi starp šā nolīguma pusēm, priekšnoteikums, lai pārsūdzētu tiesu, ir iesniegt prasību (rakstisks priekšlikums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu).
8.2. Prasības saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas dienas rakstveidā paziņo prasītājam par prasības izskatīšanas rezultātiem.
8.3. Ja strīdu nav iespējams atrisināt brīvprātīgi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vērsties tiesā, lai aizsargātu viņu tiesības, kas tām piešķirtas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
8.4. Jebkuras pretenzijas par Vietnes lietošanas noteikumiem ir jāiesniedz 30 dienu laikā pēc prasības pamatojuma, izņemot Vietnes materiālu autortiesību aizsardzību, ko aizsargā likums. Ja tiek pārkāpti šī noteikuma noteikumi, jebkura prasījuma prasība vai pamatojums tiek atcelts, ierobežojot darbības.

9. PAPILDU NOSACĪJUMI
9.1. Vietnes administrācija nepieņem Lietotāja piedāvājumus par izmaiņām šajā lietotāja līgumā.
9.2. Lietotāju pārskati, kas ievietoti vietnē, nav konfidenciāla informācija, un vietnes administrācija tos var izmantot bez ierobežojumiem.

Atjaunināts 2019. gada 20. marts

Kompānija SIA "LatDevelopment" projekta "BaltaVillage" īpašnieks

+371 29606091
Juridiskā adrese : Sloku iela 15, Pinki, Babites nov., Latvia, LV-2107 
Numurs uzņēmumu reģistrā 40103646546